Home Profil Produkty Kontakt Fotogaléria

Profil spoločnosti

Versus a.s. Bratislava ako priamy pokračovateľ vyše 80-ročného dynamického rozvoja polygrafického priemyslu na Slovensku si aj dnes udržiava významné postavenie vo výrobe denníkov, periodických a neperiodických publikácií, vo výrobe hospodárskych tlačovín a v poskytovaní ďalších komplexných tlačových a expedičných služieb a stále sa rozvíjajúcich mailingových služieb.

Lokalita tlačiarenských a expedičných priestorov pri budove Tower 115 v centre hlavného mesta SR Bratislava s rýchlym napojením na hlavnú sieť cestných komunikácií Slovenska, umožňuje vytváranie technologicky, organizačne a ekonomicky zaujímavých priamych výrobno-distribučných a odbytových reťazcov tlače. Súčasný výrobno-distribučný systém vo VERSUS a.s. Bratislava charakterizuje:

 • vysoká variabilnosť a flexibilnosť prípravy, tvorby a realizácie tlačiarenskej produkcie
 • operatívnosť spracovania, s prísnym dodržaním dohodnutých časových harmonogramov plnenia dodávok s využitím modernej technológie a vysokokvalifikovanej pracovnej sily
 • komplexnosť poskytovaných distribučných služieb vrátane colnej deklarácie, instradovania novinových zásielok s možnosťami zabezpečenia prepravných systémov a dodávky substrátu až do jeho odbytových miest, spracovanie príslušných databáz klientov na princípe distribučnej logistiky
 • trvalý rozvoj moderných trendov obalovej techniky s možnosťouvýberu vytvárania rôznych manipulačných a prepravných jednotiek od jednotlivo zabalených výtlačkov tlače, cez vytváranie balíkov až k využitiu paletizácie
 • vysokokapacitné baliace systémy umožňujúce pribaľovanie ukážok tovarov, ponukových listov, katalógov a pod. k základnému mediálnemu nosiču (napr. časopisu), personalizácia zásielok
 • profesionalita a zručnosť pracovníkov výrobných, distribučných a informačno-riadiacich procesov na základe dlhoročných praktických skúsenosti

Fakty a čísla hovoria, že Versus a.s.:

 • realizuje výrobu a expedíciu 4 celoštátnych slovenských denníkov a ďalších cca 70 periodických titulov
 • realizuje výrobu a distribúciu hospodárskych tlačovín pre väčšinu bankových a poisťovacích spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu
 • priamo sa zúčastňuje a podieľa na tvorbe informačných technológií a distribučnej logistiky pre partnerské distribučné firmy
 • v optimálnom režime prevádzky realizuje výrobu a distribúciu rôznych obchodno-ponukových katalógov, školských učebníc a ďaľšich komerčne zaujímavých neperiodických publikácii pre domáci i zahraničný trh.
 • tlačiareň Versus ročne potlačí 16 000 t papiera, s ročným obratom 25 mil. EUR.
 • v pravidelných i jednorázových cykloch zabezpečuje tlačenie významných materiálov pre orgány štátnej správy a spoločenské organizácie

Politika spoločnosti VERSUS, a.s.

Politika spoločnosti je založená na uplatňovaní nasledujúcich zásad:

 • Zvyšovať kultúru  v oblasti kvality a environmentálnej oblasti je pre spoločnosť najvyššou prioritou;
 • Spoluprácou a partnerstvom so zákazníkmi trvalo dosahovať zvyšovanie úrovne kvality našich výrobkov a služieb;
 • Neustálou komunikáciou s dodávateľmi zabezpečovať kvalitu vstupných produktov v súlade s potrebami zákazníkov;
 • Trvalým procesom vzdelávania a informovania zamestnancov zabezpečovať, aby si zamestnanci uvedomili že každý z nich reprezentuje našu spoločnosť a svojou prácou, správaním a vystupovaním pomáha zvyšovať dôveryhodnosť a firemnú kultúru spoločnosti;
 • Presadiť, aby sa kvalita procesov a realizácia produktov stala vecou všetkých zamestnancov;
 • Vytváraním podmienok dbať na vzdelávanie, rozvíjanie zručnosti a skúsenosti zamestnancov;
 • Dodržiavanie legislatívnych predpisov vo všetkých oblastiach vzťahujúcich sa na spoločnosť zabezpečiť fungovanie spoločnosti v rámci európskych štandardov;
 • V oblasti ochrany životného prostredia zabezpečovať likvidáciu vzniknutých odpadov predpísaným spôsobom;
 • Realizovaním cieľov spoločnosti znižovať vplyvy spoločnosti na životné prostredie, zo zameraním na prevenciu;
 • Dodržiavaním zásad platných v oblasti BOZP všetkými zamestnancami predchádzať úrazom a vhodnými opatreniami znižovať riziká vzniku úrazov;
 • Neustále sledovať, hodnotiť a  zlepšovať efektívnosť systému integrovaného manažérstva v spoločnosti.
    '; echo $w_menu[$i]["alt"]; echo ""; echo "\n"; endfor;?> Designed by Computel